Min. 20% RABAT på mere end 1000 ØKOLOGISKE varer

 

 

 

 

Persondatapolitik for Profil hos Dansk Supermarked

1. Generelt

1.1 Denne persondatapolitik gælder for indsamling og behandling af personoplysningerne om dig i forbindelse med Profil ejet af Dansk Supermarked samt fordele og abonnementer tilknyttet dette.

1.2 Den dataansvarlige er Dansk Supermarked A/S, CVR.nr. 35 95 47 16, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand, Danmark (herefter ”Dansk Supermarked” eller ”vi”). Oplysningerne kan tillige findes på www.dansksupermarked.com.

2. Indsamling af personoplysninger

2.1 Dansk Supermarked indsamler personoplysninger fra kunder, der opretter en Profil hos Dansk Super-marked (herefter kaldet ”Profil” eller ”Profilen”) og tilknyttede abonnementer samt udnytter eventu-elle fordele herunder.

2.2 Da der i forbindelse med oprettelse af Profilen, mv. indsamles og behandles en række oplysninger, som er mulige at henføre til dig, har Dansk Supermarked i sin egenskab af dataansvarlig en række for-pligtelser over for dig, ligesom du har en række rettigheder. Disse forpligtelser og rettigheder er fast-lagt i persondataloven.

2.3 Følgende personoplysninger indsamles og behandles i forbindelse med Profilen: Navn, telefonnum-mer, e-mail adresse, betalingskortoplysninger, købshistorik, herunder vare/service, pris, tidspunkt samt øvrige informationer som valgfrit deles på profilen.

2.4 I forbindelse med afgivelsen af personoplysninger vil det blive anført, hvorvidt de pågældende per-sonoplysninger er nødvendige for oprettelsen af Profilen eller et tilknyttet abonnement eller fordel.

2.5 Du har også mulighed for at oprette dig via login fra sociale medier eller andre web-/app-baserede tjenester, f.eks. med din Facebook profil, hvorved det er dit Facebook login der giver adgang til din Profil.

2.6 Med henblik på udbygning af din kundeprofil/Profilen indsamler Dansk Supermarked i tillæg til de personoplysninger, som du selv afgiver, også oplysninger om dig, som er offentligt tilgængelige på so-ciale medier.


3. Formål

3.1 De indsamlede personoplysninger vil alene blive brugt til følgende formål:

  • Oprettelse og administration af Profilen for kontoindehaveren.
  • Information om og administration af eventuelle fordele relateret til Profilen.
  • Udarbejdelse af oversigter over forbrug.
  • Udarbejdelse af kundeprofil med henblik på markedsføring målrettet dig (forudgående samtykke til fremsendelse indhentes, hvis påkrævet i henhold til loven)
  • Udvikling af Dansk Supermarked koncernens butikker, varesortiment, services og tilbud.
  • Udarbejdelse og udveksling med samarbejdspartnere af markedsanalyser og anden information, som ikke kan henføres til individuelle personer (anonymiseret data).
  • Andre markedsføringsformål (materiale fremsendes ikke uden forudgående aktivt samtykke hvis påkrævet efter loven).

4. Husstandsdeling

4.1 Det er muligt at tilknytte Profilen samt eventuelle fordele under Profilen med medlemmer af din hus-stand, som også har oprettet en Profil, således at eventuelle fordele kan deles indenfor husstanden. Hvis du tilmelder dig husstandsdeling på Profilen, samtykker du til, at følgende oplysninger om dig bliver tilgængelige for de tilmeldte personer i din husstand: E-mailadresse og navn.

4.2 Hvis du efterfølgende afmelder husstandsdeling på din Profil, vil dine personoplysninger ikke længere være tilgængelige for medlemmer af din husstand.

5. Markedsføring

5.1 Under din Profil er det muligt at give samtykke til modtagelse af markedsføringsmateriale, mv. fra Dansk Supermarked, herunder Bilka, Føtex, Netto, mv. og Salling A/S. Du vil kun modtage markedsfø-ringsmateriale fra os eller Salling A/S, hvis du aktivt samtykker hertil på din Profil. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os. Tilbagekaldelse kan ske på profilen

5.2 I de tilfælde hvor du tidligere har givet samtykke til modtagelse af markedsføringsmateriale, eksem-pelvis nyhedsbreve, fra Dansk Supermarked, herunder Føtex, Bilka, Netto, mv. eller Salling A/S, vil et sådant samtykke ved oprettelse af Profilen automatisk blive overført til din Profil, således at du på Profilen har et samlet overblik over disse. Tidligere samtykke til modtagelse af markedsføringsmateria-le/nyhedsbreve kan eksempelvis være afgivet i forbindelse med din deltagelse i spil og konkurrencer eller andre kampagner.

6. Tilbagekaldelse af samtykke

6.1 Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger. Dette sker ved at lukke for profilen, hvorefter dine personoplysninger vil blive slettet eller anonymiseret, med-mindre Dansk Supermarked har ret til at behandle personoplysningerne på andet grundlag.

6.2 Tilbagekaldelse af samtykke, dog ikke samtykke til markedsføring under punkt 5.1 medfører, at du ikke længere kan benytte profilen samt opnå de til Profilen tilknyttede fordele, mv.

7. Sletning og videregivelse

7.1 Personoplysninger slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det for-mål, hvortil de behandles.
Personoplysningerne videregives til Salling A/S, som er en del af Dansk Supermarked koncernen til brug for samme formål som angivet ovenfor i punkt 3 og 4.

7.2 Anonymiserede oplysninger kan videregives til tredjeparter (selskaber uden for Dansk Supermarked koncernen) med det formål at optimere Dansk Supermarked koncernens sortiment, priser og mar-kedsføring. Videregivelsen vil altid ske i anonymiseret form, således at det ikke er muligt at identifice-re de enkelte personer bag oplysningerne.

7.3 Personoplysningerne kan videregives til tredjeparter i videre omfang, hvis dette er påkrævet i medfør af ufravigelige lovkrav eller myndighedskrav.

8. Sikkerhed

8.1 Personoplysninger opbevares på sikre servere inden for EU. Der er etableret de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre oplysningerne.

8.2 Dine kreditkort informationer gemmes hos Storebox A/S. Dansk Supermarked A/S har ikke adgang til disse data.
Hos Storebox gemmes kortdata i et såkaldt PCI certificeret miljø, som er samme sikkerhed, som ved kortbetalinger på Internettet. Der gennemføres kvartalsvise penetrationstest og en årlig certificering af de systemer, som håndterer kortdata. Certificering og tests gennemføres af eksternt sikkerhedsfir-ma.

9. Rettigheder

9.1 Idet der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de personoplysninger, der behand-les om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

9.2 Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling, jf. dog punkt 6.2 ovenfor.

9.3 Hvis det følger af gældende lovgivning, har du endvidere ret til at modtage de personoplysninger, som du har afgivet til Dansk Supermarked i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, ligesom du har ret til at transmittere disse oplysninger direkte til en ny dataansvarlig.

10. Kundeservice

10.1 Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du rette henvendelse til Dansk Supermarked A/S på telefonnummer +45 87 78 50 00, e-mail profil@dsg.dk eller via adressen:

Dansk Supermarked A/S
Rosbjergsvej 33
8220 Brabrand
Danmark

11. Klageadgang

11.1 Du har altid mulighed for at klage over behandlingen af dine personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K., Danmark.